KOŁA ZAINTERESOWAŃ

SZANOWNI RODZICE!     

Świat składa się z indywidualności. Jeden potrafi śpiewać, drugi rysować, ktoś inny jest świetnym pływakiem lub matematykiem. Można by tak wyliczać w nieskończoność. Dzięki tej różnorodności uzdolnień i zamiłowań życie jest ciekawsze, a obcowanie z ludźmi jest interesujące. W każdym z nas tkwią talenty i zdolności, trzeba je tylko umiejętnie wydobyć z wnętrza człowieka. To ważne zadanie stoi przed nauczycielem, który musi uczynić wszystko, by dojrzeć w każdym swoim uczniu potencjał jego możliwości i zdolności. Ważne jest również to, by te możliwości i zdolności rozwijać i doskonalić.

      Jaki powinien być człowiek na miarę przyszłego wieku? To pytanie zadaje sobie nie jeden nauczyciel, który ma wpływ na kształtowanie jednostki w młodszych klasach. Człowiek powinien być przede wszystkim rozumny, powinien mieć przyjazny stosunek do siebie samego i do drugiego człowieka, powinien być też dociekliwy i innowacyjny – pomysłowy, ponadto powinien być przedsiębiorczy oraz zdolny do niezależnych sądów i ocen. Można zatem stwierdzić, że przygotowanie ludzi do twórczej aktywności to główne zadanie współczesnej szkoły i systemu edukacji.
      Aktywność twórcza to niezbędny element pełnego i twórczego życia człowieka Tak jak ciało nie może istnieć bez wody, tak dusza ludzka nie może istnieć bez takich wartości jak: piękno, dobro, miłość i prawda. Przeżywanie i rozumienie tych wartości stanowi o bogatej, wrażliwej i świadomej osobowości ludzkiej. Droga do ich poznania prowadzi poprzez własne doświadczenia, umiejętności, rozumienie rzeczy i zjawisk w życiu człowieka – a więc, przez aktywność szeroko rozumianą.
Dzięki twórczości i poprzez twórczość dziecko może wzbogacić wiedzę o sobie, gromadzić pozytywne doświadczenia odnośnie do własnego działania i wyników tego działania, budując w ten sposób pozytywną samoocenę. Aktywność twórcza jest tym czynnikiem, który może zapobiec powstawaniu niskiego poczucia własnej wartości, ponieważ aktywność ta jest zwykle dla dziecka czymś nowym, ekscytującym, jest bezpiecznym polem działania. Dzięki twórczości dziecko może zdobyć szansę na budowanie nowego obrazu siebie – i to nie tylko w wyobraźni.
      Jednym z wielu zadań szkoły jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ona również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać.
      Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia wspierające jego aktywność własną. Do tego celu nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne wykorzystują:

      Dobór i połączenie wymienionych form podyktowane zostały przede wszystkim doświadczeniami zdobytymi w trakcie wieloletniej pracy z uczniami klas integracyjnych. Z pewnością dzięki zróżnicowaniu form pracy, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych stwarza się dziecku możliwość rozwoju w wielu kierunkach, a co najistotniejsze daje się mu realną szansę na sukces – w szczególności dziecku niepełnosprawnemu, które nie zawsze w toku „zwykłych” zajęć lekcyjnych może go osiągnąć.

      Warto również podkreślić wartość terapeutyczną i wychowawczą prowadzonych zajęć tj.: integrowanie zespołu klasowego, wzmacnianie jego wewnętrznej struktury oraz rozbudzanie wśród uczniów postaw wrażliwości, życzliwości, szacunku wobec innych, umiejętności współpracy. Uczniowie mają możliwość uczenia się, rozumienia siebie samych i innych ludzi. Pracują nad opanowywaniem negatywnych uczuć, postaw, a także nad ich przezwyciężaniem. Wykorzystanie ekspresji muzycznej, ruchowej i plastycznej może posłużyć również do budowania poczucia własnej wartości, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych oraz uczenia pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia te zapewnią sukces każdemu dziecku, naturalne zdobywanie doświadczeń i nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz aktywny udział w życiu społecznym.
      Twórczość dzieci jest bardzo czytelna i wymowna, wiele odkrywa i pozwala zrozumieć emocje jakie mały artysta próbuje przelać na papier czy wyrazić swoim dziełem. Pokazują nam siebie, swoje spojrzenie na świat, wyrażają swoje przeżycia, obawy, nastroje, odkrywają swoje marzenia i potrzeby. Te zaszyfrowane czasem rysunkowe wiadomości, płynące z głębi duszy dziecięcej, ułatwiają nam lepsze poznanie małego człowieka, pozwalają zrozumieć i ujrzeć na wskroś wiele problemów, w jakie jest (być może) uwikłane dziecko.
Element twórczy zawierają również zajęcia plastyczno-muzyczne wiążące się ze słuchaniem różnorodnej muzyki. Są to różnego rodzaju formy swobodnej wypowiedzi plastycznej wywołanej przeżyciem muzycznym. Mogą to być na przykład:

      Zajęcia tego typu wpływają na zwiększoną intensywność przeżywania słuchanej muzyki, sprzyjają uważnej obserwacji utworu. Kształtują indywidualność wypowiedzi, rozwijają wyobraźnię artystyczną małego odbiorcy.
      Muzyka towarzyszy człowiekowi od pierwszych chwil jego życia. Jest towarzyszką każdego dnia, świadkiem przeżywanego szczęścia i smutku, wyrazicielką radości, wzruszeń i tęsknot. Kontakt z muzyką, zarówno w sferze dźwięków, jak i tekstów, sprawia, że człowiek staje się bardziej wrażliwy na otaczający go świat i otwarty na ludzi. Nieoceniony jest więc wpływ muzyki na kształtowanie postaw społecznych dzieci. Istnieje także związek pomiędzy muzyką, a procesami poznawczymi, zwłaszcza myśleniem, uwagą i spostrzeganiem. Szczególnego znaczenia nabiera muzyka, która powstaje w dziecku, wypływa z jego wnętrza. Wyzwala w nim spontaniczność, rozbudza wyobraźnię i zdolność do tworzenia nowych wartości. Muzyka jest więc jak bajka – bawi, uczy i wychowuje. Nie tylko daje radość, jest źródłem przyjemności, ale jednocześnie wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, oddziałując na wszystkie sfery jego osobowości.

      Opierając się na doświadczeniach można śmiało stwierdzić, że wykorzystanie muzyki, ruchu oraz swobodnej twórczości plastycznej i teatralnej umożliwia dzieciom uwalnianie się od napięć psychicznych w wyniku wyrażania swoich przeżyć, uczuć i doświadczeń. Pozwala przeżywać prawdziwe sukcesy. Przyczynia się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień twórczych.